Vår förskola

Vi är en fristående förskola placerad i lummiga St:Larsparken i Lund. På förskolan Framtiden i lägger vi stor vikt vid att skapa förtroendefulla relationer. Här är barnen medkonstruktörer till sin kunskap. Barnens tankar är viktiga och vi vuxna har ett ansvar att lyssna och uppmuntra deras funderingar.

Leken som pedagogiskt verktyg

Leken är grunden för utveckling och lärande och hos oss får den ta mycket plats. I leken övar barnen såväl sociala, fysiska som kognitiva förmågor.

Vi ser den pedagogiska miljön som viktig för barnens lärande. Så mycket som möjligt är tillgängligt för barnen och vi är noga med att erbjuda material som underlättar lärande.

En vanlig dag på förskolan 

Projekt och fokusområden

För att stimulera barnen på bästa sätt jobbar vi projektinriktat. Vi utgår från barnens intressen och väljer vägar inom något vi vill utforska tillsammans. På så sätt gynnar vi barnens dialoger och kreativitet.

För att kunna utmana barnen arbetar vi med olika fokusområden, såsom språk, matematik, digitalisering och hållbar utveckling. Fokusområdena varierar och kan pågå under olika lång tid.

 

Barn leker på Förskolan Framtiden i Lund.

Regelbunden utvärdering och planering

Utöver det löpande planeringsarbetet har pedagorerna två planeringsdagar/termin då förskolan är stängd.

Personalen arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten utifrån läroplanen (Lpfö 18). Detta sammanställs årligen utifrån våra utvärderingar och i vårt systematiska kvalitetsarbete.

5-årsundervisning

Varje år skapas en grupp, “Femårsgruppen”, för de barn som går sista året på förskolan. Syftet är att på ett lekfullt sätt förbereda dem för kommande skolundervisning. De träffas dagligen på läsvilan och en gång i veckan för gemensam undervisning. De får på så sätt möjlighet till fler och nya vänskapsrelationer.

Genom lekfullt lärande skapar vi förutsättningar för att barnen tillgodogör sig kunskaper inom Läroplanens (Lpfö 18) olika områden. Värdegrund, språk, skapande, matematik, teknik, digitalisering och naturvetenskap är några av de områden som barnen undervisas i.

Innehållet varierar eftersom undervisningen utgår från årets barngrupp. Uppstarten på hösten fokuseras alltid på att få alla barnen trygga i sin nya grupp, att alla lär känna varandra, att barnen hittar sin roll i gruppen för att sedan utveckla förmågan att samarbeta, att lyssna och bli lyssnad på.

Förskolan Framtidens logotyp på jacka.

Avdelningar och personal

Förskolan har tre avdelningar, Duvan, Gladan och Ugglan. Avdelningarna har högst 17 barn och varje avdelning har två förskollärare och en barnskötare anställd. I huset finns också en fast anställd (utbildad barnskötare) som hjälper till där det behövs. På så sätt håller vi nere antalet vikarier och stärker barnens trygghet.

Alla tre avdelningar är åldersintegrerade. De yngre lär sig av de äldre och de äldre får äran att vara förebilder. I den planerade undervisningen är barnen ofta uppdelade i mindre grupper som är anpassade efter barents intresse och förutsättningar. Detta gör vi för att utmana och stimulera barnet i sitt sökande efter kunskap.

Vi har närvarande, engagerade pedagoger som kontinuerligt strävar efter att förskolan ska hålla en god kvalitet. Med ett observerande och avvaktande förhållningssätt ger vi barnen stort utrymme att utveckla sin självständighet och vi uppmuntrar och utmanar barnets vilja att ”kunna själv”.

Träffa vår personal

Kontakten mellan förskola och vårdnadshavare

För oss är det viktigt med en rak och ärlig kontakt. Vi håller regelbundna föräldramöten och enskilda utvecklingssamtal men ger också tid för mer oplanerade samtal vid behov.

Abbum – digital pedagogisk dokumentation

Varje barn har en personlig portfolio som du som vårdnadshavare har tillgång till. Du kan se uppdateringar som görs av ditt barns avdelning.

Abbum används som kommunikationskanal när vi informerar om sådant som planerings- och fixardagar, tider för föräldramöten och kring vad som pågår i verksamheten. Här schemalägger du ditt barn.

Abbum använder samma typ av kryptering som banker och är skyddat enligt de senaste rekommendationerna för att ge högsta möjliga säkerhet.

Kök och matsedel

Det serveras frukost på morgnen på förskolan. Varje dag finns det smörgås och varierade pålägg och på tisdagar och torsdagar serveras även gröt.

Under förmiddagen får barnen frukt.

Lunch äter vi runt 11:15 och den lagas av Restaurang 41 som också är baserat i S:t Larsparken, Lund.

Mellanmål serveras runt 14.30. 

Fristående förskola

Förskolan Framtiden är en fristående förskola och välkomnar sökande från alla kommuner.

Ansök om plats genom att ställa ert barn i kö.

Barn leker utomhus på Förskolan Framtiden i Lund.

Last updated on juli 26th, 2023 at 11:25