Förskolan Framtidens 5-årsundervisning

På Förskolan Framtiden bildar vi varje läsår en ny grupp av alla avdelningars 5-åringar och bedriver skolförberedande undervisning   varje torsdag förmiddag. Beroende på gruppens storlek ansvarar 1-2 pedagoger för denna grupp varje läsår.

Via lekfullt lärande vill vi skapa förutsättningar för att barnen tillgodogör sig kunskaper inom Läroplanens (Lpfö 18) olika områden såsom värdegrund, språk, skapande uttryckssätt, matematik, teknik, medier, naturvetenskap, kultur, hållbar utveckling.

Innehållet varierar eftersom undervisningen utgår ifrån årets barngrupp.  Vi ser styrkan i att ta tillvara pedagogernas olika kompetenser vilket då också påverkar innehållet.

Uppstarten på hösten fokuseras alltid på att få alla barnen trygga i sin nya grupp, att alla lär känna varandra, att barnen hittar sin roll i gruppen för att sedan utveckla förmågan att samarbeta, att lyssna och bli lyssnad på. Det är viktigt att förstå och ta ansvar för våra gemensamma regler.