Regler

Regler Förskolan Framtiden
1. Ansvar

Styrelse

• fastställer stadgar
• fastställer mål för verksamheten
• sköter externa kontakter
• arbetsgivaransvar gentemot personalen
• ansvar för arbetsmiljö i enlighet med gällande lagstiftning
• ansvar för att verksamheten drivs enligt stadgar
• fastställer budget och gör kontroll av budgetuppföljning

Rektor

• pedagogiskt ledningsansvarig
• arbetsledare för personalen
• ansvarar för att budgetramarna hålls och gör budgetuppföljning
• driver personalfrågor
• är representant i styrelsen
• ansvarar för den löpande verksamheten i enighet med styrelsens beslut
(upphandlingar, placering av barn m m).
Avdelningspersonal
• planerar, genomför och utvärderar en målinriktad pedagogisk verksamhet
• ansvarar för att skapa en länk mellan hemmet och förskolan
• ansvarar för att visa, beskriva och förklara verksamheten för föräldrarna

Föräldrar

• utvärderar verksamhetsåret på årsstämman
• beviljar styrelsen ansvarsfrihet
• tillsätter kooperativets representanter i styrelsen

2. Medlemskap
Medlem i föräldrakooperativet blir man då barnet får plats på förskolan. Alla
medlemmar erlägger en insats på 100 kronor vid första månadsbetalningen. Man
har ett medlemskap/röst per familj. När familjen inte har fler barn på förskolan
upphör medlemsskapet och insatsen återbetalas genom ett avdrag med 100 kronor
på sista månadsavgiften.

3. Antagning
Om inte plats finns på Förskolan Framtiden kan skriftlig intresseanmälan göras
och barnet ställs i kö. Anmälan ska göras minst 4 månader före aktuellt
startdatum.
Syskon till redan inskrivna barn har förtur i kön.

4. Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska ske skriftligt minst tre månader i förväg. Uppsägning
gäller från det datum den inkommer till förskolan.

5. Åldersgräns
Åldersgränsen för barn på förskolan är 1 år.

6. Förskoleavgift
För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga förskoleavgift.
Avgiftens storlek beslutas av föreningsstämman. Avgiften betalas månadsvis genom
inbetalningsuppgifter från rektor.

7. Öppethållande
Förskolan håller stängt arbetsfria vardagar och helgdagar.
Förutom detta håller förskolan stängt två dagar/termin för att bereda personalen
tid till utbildning, utvärdering eller andra verksamhetsrelaterade aktiviteter.
Förskolan har stängt vecka 29 och 30 varje sommar.

8. Försäkringar
Barnen är olycksfallsförsäkrade heltid.

9. Föräldraledighet och arbetslöshet
Barn vars föräldrar är föräldralediga eller aktivt arbetssökande erbjuds plats och
timmar enligt hemkommunens regler.

10. Sjukdom
Om ett barn är infekterat, har feber, är hängigt/håglöst, har diarré, kräkningar eller
om barnet av andra skäl inte orkar med eller får deltaga i den normala
verksamheten skall barnet stanna hemma.

11. Protokoll
Protokoll från styrelsemöte och årsstämma finns samlade i en pärm som finns på
Förskolan Framtidens kontor.