Verksamheten

 • Vi har närvarande, engagerade pedagoger som kontinuerligt strävar efter att förskolan ska hålla en god kvalitet.
 • Med ett observerande och avvaktande förhållningssätt ger vi barnen stort utrymme att utveckla sin självständighet. Vi uppmuntrar och utmanar barnens vilja att ”kunna själv”.
 • Det ska vara tryggt, roligt och lärorikt att vistas på vår förskola.
 • Regelbunden utvärdering och planering. Två planeringsdagar/termin då förskolan är stängd.
 • En rak och ärlig föräldrakontakt med regelbundna föräldramöten och enskilda utvecklingssamtal.
 • Personalen arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten utifrån läroplanen (Lpfö 18). Detta sammanställs årligen utifrån våra utvärderingar och i vårt systematiska kvalitetsarbete.
 • Varje läsår har ett tema där vi särskilt lyfter fram relevanta mål ur läroplanen. Varje avdelning arbetar sedan med detta utifrån sin barngrupp och dess behov.
 • Barnens lärande sker i naturliga, konkreta sammanhang genom lek, arbete och skapande aktiviteter.
 • Miljön ska vara spännande och intressant och locka till lek och lärande.
 • Leken är viktig och får mycket tid. Det är genom denna som barnen provar sig fram, utvecklas och lär sig ett bra socialt samspel. Målet är att leken ska få utrymme att lekas och lekas färdigt.

Abbum – digital pedagogisk dokumentation

 • Varje barn har en personlig portfolio som du som förälder till barnet har tillgång till.
 • Du kan se uppdateringar som görs av ditt barns avdelning.
 • Används som kommunikationskanal för dig som förälder där vi informerar om sådant som planerings- och fixardagar, tider för föräldramöten och kring vad som pågår i verksamheten.
 • Här schemalägger du ditt barn.
 • Abbum använder samma typ av kryptering som banker och är skyddat enligt de senaste rekommendationerna för att ge högsta möjliga säkerhet.